Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

Lejen
19:34
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaidjet idjet

June 18 2019

Lejen
18:38
1561 6f90
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen vianiskowo niskowo
Lejen
18:33
Reposted fromFlau Flau

June 15 2019

Lejen
21:02
4897 87b9 500
Lego throne
Lejen
21:01
Lejen
21:00

June 11 2019

Lejen
22:32
6850 8d3a 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viakokoloko kokoloko

June 06 2019

19:04
5889 be9d
Reposted fromidiod idiod viamyfuckingreality myfuckingreality
Lejen
19:03
6300 57ed
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakrolik krolik
Lejen
19:03
Reposted fromFlau Flau viakrolik krolik

June 04 2019

Lejen
21:34
3376 2acb 500

Airplane! / Czy leci z nami pilot? (1980)
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami vianiskowo niskowo
Lejen
21:31
0419 7f28 500
Reposted frommangoe mangoe viashowmetherainbow showmetherainbow
Lejen
21:30
7797 5c61 500
Reposted fromFero Fero viashowmetherainbow showmetherainbow
Lejen
21:30
Reposted fromFlau Flau

May 11 2019

18:25
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaTheEvexe TheEvexe

February 22 2019

Lejen
21:47
2764 c597 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

February 21 2019

Lejen
18:42
0874 265f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viainzynier inzynier

February 01 2019

Lejen
15:08

November 03 2018

Lejen
12:56
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Lejen
12:55
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl